Liliaceae - Lily family


 
back
 
Calochortus indecorus-Sexton Mountain Mariposa Lily-Sexton Mountain / South Oregon / USA

Calochortus monanthus-Shasta River Mariposa Lily-Shasta River / California / USA
 
for more information see here