Oestridae - Botflies


 
back
 
Cobboldia russanovi-Woolly Mammoth Stomach Botfly

Gyrostigma sumatrensis-Sumatran Rhinoceros Stomach Botfly

Gyrostigma conjungens-Black Rhinoceros Stomach Botfly