Papilionidae - Swallowtails


 
back
 
Battus polydamas antiquus-Antigua Polydamas Swallowtail

Bhutanitis lidderdalii ocellatomaculata-Thai Bhutan Glory (?)

Eurytides iphitas
-Yellow Kite Swallowtail-Boca do Mato, Espirito Santo, Rio de Janeiro / Southeast Brazil

Meandrusa payeni payeni-Yellow Gorgon-Java / Indonesia (?)

Papilio phorbanta nana-Seychelles Papillon La Pāture

Parnassius clodius strohbeeni-Strohbeen's Apollo-California / USA