Pitheciidae - Sakis


 
back
 
Antillothrix bernensis-Haiti Monkey

Insulacebus toussaintiana-Toussaint's Island Monkey-Haiti

Paralouatta varonai-Cuban Monkey

Xenothrix mcgregori-Jamaican Monkey